Všetko, čo by ste mali vedieť o dedení majetku. Viete, že môžete zdediť aj dlhy?

Smrť blízkeho je vždy pre rodinu stresujúca záležitosť. Ak zosnulá osoba ale nezanechala závet, ktorý určuje ako sa má s jeho majetkom po smrti naložiť, na rad prichádza zákon.

redakcia 652 © Princípy copyrightu
par, smutok, smrt, rodina, pohreb
https://unsplash.com/@kyllik

Pred začiatkom konania

Po úmrtí miestny matričný úrad vystaví úmrtný list. Následne matrika zasiela dokument aj na okresný súd, pod ktorý spadal zosnulý a zvyčajne sa jedná o okresný súd podľa miesta trvalého bydliska. Ten pridelí spis notárovi, ktorý vystupuje v úlohe súdneho komisára.

Následne pridelený notár nadviaže komunikáciu s dedičmi. Na spoločnom stretnutí sa pripraví predbežný zoznam aktív a pasív zosnulého. Notárova úloha je aj preveriť a prešetriť všetky možnosti pozostalosti a preto komunikuje s úradmi, inštitúciami, organizáciami, so spoločnosťami a v prípade nutnosti aj so súdmi a s exekútormi.

Až po týchto úkonoch a zhromaždení potrebných podkladov určí termín dedičského konania.

Keď sa dedičom podarí uzavrieť dedičskú dohodu úrad vydá uznesenia o dedičstve, kde je uvedený celý majetok v predmete dedičského konania.

Po spísaní je však ešte možnosť si počas 15 dní uplatniť odvolanie. Pozostalí sa však môžu odvolania vzdať priamo na dedičskom pojednávaní, čím uznesenie nadobúda právoplatnosť.

Ak sú predmetom dedičstva len nehnuteľnosti, dedičské rozhodnutie zasiela na príslušný katastrálny odbor okresného úradu súd, dedič nemusí o nič žiadať.

Ale ak sú predmetom dedičstva hnuteľné veci, dedičia dostanú potrebný počet uznesení o dedičstve, na ktorých si následne na súde dajú vyznačiť právoplatnosť a s nimi navštívia banku pri prepise účtu alebo vkladnej knižky, políciu pri prepise auta alebo daňový úrad pri vydaní napr. preplatku na dani z príjmu, poľnohospodárske družstvo pri vyplatení majetkového podielu.

Okruh navštívených inštitúcií závisí od aktív, ktoré tvorili predmet dedičského konania.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Ako správne darovať majetok a vyhnúť sa súdom s rodinou

 

Dedenie podľa zákona

Ak zosnulý nezanechá závet, tak prerozdelenie pozostalosti určuje priamo zákon.

Ako prvé prichádzajú na rad manželka alebo manžel a deti zosnulého, kedy manžel/ka dedí polovicu majetku.

V prípade, ak manželstvo trvalo až do smrti jedného z manželov, najskôr sa vysporiada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) a až následne sa zvyšná polovica dedí medzi manželka/u a deti. 

Ak nededí niektoré dieťa, získavajú dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti, dedia ich potomkovia.

Ak zosnulý nemal potomkov, v druhej skupine dedí manžel/man­želka, rodičia poručiteľa a tí, ktorí žili so zosnulým po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti.

V tretej skupine dedia poručiteľovi sú­rodenci a opäť osoby, ktoré s ním žili po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

Vo štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.V prípade ak nie ste zosobášení, je najlepšie u notára spísať závet, aby ste sa vyhli problémom v dedičskom konaní. Závet musí spísať každý z partnerov zvlášť.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Takto vydedíte svojich príbuzných!

 

Dedia sa aj dlhy

Nemali by ste zabúdať, po zosnulom sa dedí nielen hmotný či nehmotný majetok, ale aj dlhy. Dedič zodpovedá za dlhy, ktoré na neho prešli spolu s dedičstvom, do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Náklady spojené s pohrebom sa odočítajú.

Ak je dedičov viac, delia sa pomerom získaného majetku. Ak je dedičstvo predlžené, teda dlhov je viac ako majetku, môžu sa dediči s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov.

Pozor, takáto dohoda však musí byť schválená súdom!

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.