Viete do kedy treba podať a zaplatiť dane? Ministerstvo potvrdilo dátum

Posledným dňom na podanie daňového priznania a uhradenie dane bude 2. november. Pôvodný termín, 31. október, totiž pripadol na sobotu.

redakcia 1011 © Princípy copyrightu
50, 100, 500 euro na tanieri
internet

Po pandemických prázdninách v súvislosti s COVID-19 parlament schválil zákon v zrýchlenom legislatívnom konaní.

Podľa neho sa „pandémia skončí 30. septembra“ a daňové priznanie treba odovzdať do mesiaca po skončení pandémie. Novela však neruší mimoriadny stav na Slovensku.

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) informoval, že priznanie bude musieť podať ešte okolo 140-tisíc subjektov, píše Denník E.

Okrem dane z príjmov budú musieť podnikatelia za­platiť aj daň z motorových vozidiel. Zoznamy daňových dlžníkov, ktoré sú v čase pandémie zmrazené, sa začnú opäť aktualizovať od Nového roka. Úroky však budú nabiehať už od novembra.

Odklad ročného zúčtovania

Odklad priznaní posunul aj ročné zúčtovanie zdravotných odvodov. Termín podania priznania do 2. novembra určí aj platenie sociálnych odvodov. Sociálna poisťovňa bude po odovzdaní daňových priznaní za rok 2019 vypočítavať SZČO, či a v akej výške budú povinní platiť poistné na budúci rok.

Vznik poistenia SZČO sa bude posudzovať k 1. januáru 2021. Sociálne odvody bude živnostník platiť len vtedy, ak jeho príjmy za minulý rok prekročili hranicu 6 078 eur.

Keďže priznanie musí daňovník podať do 2. novembra, v tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť a zároveň v nej môže poukázať podiel zo zaplatenej dane.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Keďže pandémia sa vo finančnej správe skončí 30. septembra, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. novembra 2020.

Zamestnanec tak môže darovať podiel zo zaplatenej dane podaním vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane s týmto potvrdením do 30. novembra 2020 – čiže do konca druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Čo sa ruší k 30. septembru:

 • – písomnosti mohli byť počas obdobia pandémie doručované aj emailom bez nutnosti dodatočného doručenia v listinnej forme,
 • – odpustenie zmeškania lehoty, ak daňový subjekt úkon vykoná do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
 • – počas obdobia pandémie je daňová kontrola prerušená, ak o jej prerušenie požiadal daňový subjekt,
 • – počas pandémie sa prerušuje daňové konanie, ak o to požiadal daňový subjekt,
 • – počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehôt na zánik práva vyrubiť daň, premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok,
 • – daňový nedoplatok sa nepovažuje za daňový nedoplatok, ak ho daňový subjekt uhradí do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
 • – daňové subjekty dostávajú počas obdobia pandémie daňový preplatok na dani z príjmov v lehote 40 dní od jeho uplatnenia v daňovom priznaní,
 • – počas obdobia pandémie sú zo zákona odložené všetky začaté daňové exekúcie,
 • - správne delikty a sankcie – daňové subjekty nie sú sankcionované za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie (DDP) k dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie a ak DDP podajú do konca mesiaca po skončení obdobia pandémie, pokuta za uvedenie zvýšenej dane v DDP k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie sa počíta len do dňa začatia obdobia pandémie, nevyrubenie úroku, ak daňový subjekt daň z príjmov splatnú počas obdobia pandémie zaplatí do konca mesiaca po skončení obdobia pandémie, pokuta 100 % za uvedenie vyššieho daňového preplatku v daňovom priznaní, než ako mal daňový subjekt nárok, ak bol preplatok už vrátený,
 • – doručovanie, ak pošta počas obdobia pandémie mení svoje podmienky doručovania, doručuje sa podľa týchto podmienok,
 • – odklad lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, daňové priznanie sa podá a daň sa zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
 • – odklad platenia preddavkov na daň, počnúc mesiacom apríl 2020 počas obdobia pandémie nie je daňovník povinný platiť preddavky na daň, ktoré vyrovná až pri podaní daňového priznania v januári 2021,
 • – odklad ukladania účtovných závierok, výročných správ a správ audítora do registra účtovných závierok, pričom účtovná jednotka je povinná uložiť účtovné dokumenty do konca tretieho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do jedného mesiaca, ak má povinnosť podať daňové priznanie,
 • – oslobodenie od povinností súvisiacich s vedením účtovníctva počas roka 2020 (priebežné vedenie účtovníctva, bezodkladné vystavovanie účtovných dokladov, zostavovanie priebežnej účtovnej závierky, inventarizácia), účtovná jednotka je povinná všetky povinnosti súvisiace zo zákonom o účtovníctve splniť do konca tretieho mesiaca po skončení obdobia pandémie,
 • – predĺženie lehoty na uloženie pokuty za nesplnenie povinností podľa zákona o účtovníctve, daňový subjekt bude môcť byť sankcionovaný za porušenie povinností podľa zákona o účtovníctve v lehote predĺženej o obdobie pandémie.

Čo sa ruší k 31. decembru:

 • – počas obdobia pandémie finančná správa neaktualizuje zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, a zoznam vymazaných platiteľov DPH,
 • – nezverejňovanie platiteľov dane v zoznamoch, ak si opakovane nesplnia povinnosti (podanie daňového priznania, kontrolného výkazu alebo opakované nezaplatenie vlastnej daňovej povinnosti), pod podmienkou, že sú tieto povinnosti dodatočne splnené po skončení obdobia pandémie.

ZDROJ: Denník E

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.