Veľký pozor!!! Nakupovať na zozu.sk neodporúčani ani SOI

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala začiatkom roka 2020 niekoľko podaní proti prevádzkovateľovi internetovej stránky www.zozu.sk

eshop ecommerc obchod online nakupovanie
unsplash.com/@igormiske

Ide o ďalšiu z internetových stránok, pred ktorými SOI už dlhšiu dobu varuje spotrebiteľov. Hlavný dôvod je, že z obsahu týchto stránok nie je jednoznačne zrejmé, kto je predávajúci, teda s kým spotrebiteľ uzatvára zmluvu a voči komu môže uplatňovať svoje práva.

Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom, ktorá predmetnú stránku označuje ako internetovú galériu, prostredníctvom ktorej predávajú výrobky zahraniční predávajúci. 

Prevádzkovateľ ďalej v informáciách uvedených na svojej stránke výslovne uvádza, že nie je predávajúcim (e-shop), ale len sprostredkovateľom a že tovar, ktorý sa nachádza v galérii stránky zozu.sk, nie je tovarom spoločnosti ROPETA LTD. 

V obchodných podmienkach spoločnosť ROPETA LTD uvádza, že kúpna zmluva na vybraný tovar v nákupnej galérii vzniká medzi kupujúcim a dodávateľom, nie medzi sprostredkovateľom a kupujúcim.

Navyše, prevádzkovateľ/spros­tredkovateľ sa v dokumentoch, zverejnených na stránke, odvoláva na zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, pričom neuvádza, že v oboch prípadoch ide o české právne predpisy, a nie o platné predpisy slovenského práva. Spotrebiteľ tak nemá informáciu o aplikácii práva iného štátu, napr. pri vybavovaní reklamácie. 

Kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. V prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na: Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava, tel.: 02/4854 2317, 02/4853 2019, fax: 02/4854 1627, e-mail: info@escsr.sk, web: www.esc-sr.sk. ;

V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov s poukazom na to, že Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia , týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Slovenská obchodná inšpekcia

www.soi.sk

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou.

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.