Pozor na Centrálny register dlžníkov SR! Falošný register si za overenie identity pýta 500 eur a vydáva falošné potvrdenia

Na falošný register upozorňovala v minulosti Národná banka Slovenska i Slovenská obchodná inšpekcia. Napriek tomu stále funguje.

CRED register dlžníkov
registerdlznikov.sk

V uplynulých dňoch sa na Spotrebiteľskú Poradňu obrátilo niekoľko spotrebiteľov, ktorí sa bezplatne registrovali na stránkach Centrálneho registra dlžníkov SR s.r.o. – registerdlzni­kov.sk. Po registrácii im bola vystavená 500 eurová faktúra za overenie identity.

K registrácii sa spotrebitelia dostali po tom, čo im bolo oznámené, že sa nachádzajú v uvedenom registri s odporúčaním registrácie na webovej stránke a riešeniu situácie. Podľa tvrdení spotrebiteľov dlhy, kvôli ktorým majú byť v registri evidovaní, boli dávno splatené, zrušené súdmi alebo sú premlčané.

Z dokumentov, ktoré nám spotrebitelia poskytli vyplýva, že Centrálny register dlžníkov SR eviduje dlhy zo spotrebiteľských úverov, ktoré boli postúpené inkasnej spoločnosti EOS KSI. Z akého právneho titulu sa citlivé údaje o spotrebiteľoch dostali do neoficiálneho registra však zatiaľ nie je známe.

TASR: Spoločnosť EOS KSI Slovensko neposkytla Centrálnemu registru dlžníkov (CERD) žiadne informácie o spotrebiteľoch, ani s ním žiadnym spôsobom nespolupracuje­. Informovala o tom spoločnosť po tom, ako minulý týždeň Spotrebiteľské Centrum upozornilo na to, že CERD nie je oficiálnym registrom, z ktorého by mohli finančné inštitúcie čerpať údaje pri skúmaní bonity klienta s tým, že informácie o klientoch majú mať práve o EOS KSI Slovensko. Na činnosť registra CERD upozornila aj Národná banka Slovenska (NBS).

Falošné potvrde­nia

Centrálny register dlžníkov SR nie je oficiálnym registrom a ním vydávané potvrdenia o bezdlžnosti tak podľa NBS nie sú pre finančné inštitúcie relevantné, keďže neobsahuje reálne informácie o finančných záväzkoch dotknutej osoby.

Národná banka na register upozorňovala, kvôli týmto potvrdeniam o bezdlžnosti ešte minulý rok, pričom podľa dostupných informácií sa nič vo vzťahu k vydávaným potvrdeniam nezmenilo.

Neoficiálny re­gister dlžníkov

Existujú iba štyri spoločnosti – registre, z ktorých sú banky a nebankoví veritelia oprávnení získavať informácie. Cen­trálny register dlžníkov SR nie však medzi nimi nie je. To znamená, že banky by nemali tomuto registru poskytovať žiadne informácie, rovnako tak nemôžu z predmetného registra čerpať údaje pri skúmaní bonity.

Zoznam oprávnených – oficiálnych registrov dlžníkov vedie centrálna banka. Z nich môžu čerpať banky informácie o bonite a platobnej disciplíne svojich klientov, rovnako tak týmto registrom môžu informácie poskytovať.

Oficiálnymi registrami dlžníkov sú:

  • Spoločný register bankových informácií „SRBI“
  • Nebankový register klientskych informácií „NRKI“
  • Register údajov o spotrebiteľských úveroch
  • EURI (Európsky register informácií)

Neregistrujte sa!

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti neodporúčame spotrebiteľom registrovať sa na webových stránkach Centrálneho registra dlžníkov SR.

Neplaťte 500 eurové faktúry za overenie identity

Cenník ani obchodné podmienky Centrálneho registra dlžníkov SR neposkytujú žiadne informácie o úhrade poplatku za overenie identity v sume 500 eur.

Spotrebiteľ registráciu na webovej stránke s týmto poplatok nesúhlasil a o jeho možnosti nebol vopred informovaný, preto neexistuje žiaden právny dôvod k uhradeniu faktúrovanej sumy.  Evidovanie pohľadávky v ich registri nemá žiadnu relevanciu, nakoľko do registra banky a nebankoví veritelia nemajú nahliadať.

Údaje získané z Centrálneho registra dlžníkov SR nesmú byť proti spotrebiteľovi použité ani v súdnom konaní. V prípade, ak sa tak stane mal by tieto skutočnosti, že sa jedná o falošný register – namietať.

Registrovali ste sa? Požadujú úhradu za overenie identity?  Sťažujte sa!

Spotrebiteľské Centrum odporúča a zároveň vyzýva spotrebiteľov, ktorí sa registrovali na webových stránkach Centrálneho registra dlžníkov SR aby podali sťažnosť na Národnú banku Slovenska pros­tredníctvom elektronického formulára (klik­nite pre otvorenie).

Spotrebitelia – dotknuté osoby, ktoré sú evidované v Centrálnom registri dlžníkov SR môžu zvážiť aj podanie Úradu na ochranu osobných údajov v SR emailom statny.dozor@pdp.gov.sk. V emailovej správe nezabudnite uviesť informácie o dôvode registrácie. Z podania by malo vyplývať, že ste sa nachádzali v evidencii Centrálneho registra dlžníkov SR pred vašou registráciou.

V prípade, ak Centrálny register dlžníkov SR pristúpi k vymáhaniu nezaplatenej faktúry sa môžu spotrebitelia obrátiť na Spotrebiteľskú Poradňu, ktorú prevádzkuje Spotrebiteľské Centrum telefonicky na čísle 0696 850 850 alebo on-line prostredníctvom webovej stránky https://spotrebitelskaporadna.sk

Spotrebiteľské Centrum

spotrebitelskecentrum.sk

Spotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským spotrebiteľomSpotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským spotrebiteľomSpotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským s

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.