Jazda po Maďarskej diaľnici "na čierno"? TOTO neplaťte! Slovenskí advokáti vymáhajú kontroverzné pokuty

Nezaplatili ste diaľničnú známku v Maďarsku riadne a včas? Po návrate vás môže čakať „pozdrav“ z advokátskej kancelárie. Majú na to právo?

redakcia 6774 © Princípy copyrightu
dialnica, cesta
unsplash.com/@chris_272

V Maďarsku sú spoplatnené nielen diaľnice, ale aj mnohé iné cesty (www.toll-charge.hu). Spoločnosť, ktorá spravuje spoplatnené cesty  je Nemzeti útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚS) preto vyžaduje zakúpenie elektronickej známky (e-matrica). 

Vodiči, ktorý sa omylom ocitli na spoplatnenej ceste, majú od momentu vjazdu na takúto cestu maximálne 60 minút na to, aby si zakúpili oprávnenie cestu používať.

Pri zakúpení známky si dajte pozor, aby ste uviedli správnu ŠPZ, inak vás zaradia medzi neplatičov.

 

Platiť sa musí!

Treba upozorniť, že za spoplatnené úseky ciest je potrebné platiť rovnako, ako na Slovensku či v iných krajinách. Je ale treba tiež poukázať na zvláštny spôsob, ako sa súkromná spoločnosť NÚS, dostane cez evidenčné číslo vozidla až k jeho majiteľovi.

Problémom je prístup k informáciám, ktoré nie sú prepojené s policajným informačným systémom.

NÚS je totiž súkromnou obchodnou spoločnosťou, ktorej akcionárom je Maďarská republika. Podľa maďarských zákonov je táto spoločnosť oprávnená vyberať poplatky za používanie spoplatnených maďarských ciest. V prípade nezaplatenia poplatku za použitie spoplatnenej cesty môže uplatňovať pohľadávku vzniknutú z titulu neoprávneného použitia spoplatnenej cesty vo forme tzv. sankčného poplatku vo výške 45 – 47 eur (v závislosti od času, kedy ste po diaľnici bez nálepky jazdili).

 

Nie je pokuta ako pokuta

Výšku tohto poplatku určuje nariadenie ministerstva hospodárstva a dopravy o poplatkoch  za používanie diaľnic, rýchlostných ciest a hlavných ciest.

Sankčný poplatok„ nie je pokuta zo zákona. V Maďarsku totiž  neoprávnené použitie spoplatnenej cesty nie je priestupkom, ani správnym deliktom, a teda ani deliktom na úseku bezpečnosti cestnej premávky. Sankčný poplatok je teda civilno-právnym deliktom – podobne, ako keď jazdíte bez lístka v MHD.

Práve z tohto dôvodu (nejedná sa o priestupok) sa súkromno-štátna maďarská spoločnosť nemôže zákonne dostať k slovenským policajným registrom vrámci cezhraničnej výmeny informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky.

 

Kontroverzná spolupráca

„Cez slovenskú advokátsku kanceláriu, poverenú zastupovaním maďarskej diaľničnej spoločnosti, si tak vymysleli fintu, ako tabuľku s nič nehovoriacimi slovenskými evidenčnými číslami premeniť na tabuľku s krstným menom, priezviskom adresou trvalého pobytu a ďalšími údajmi o vozidle,“ vysvetľuje Miroslav Antoňak zo Spotrebiteľského Centra. 

Maďarská spoločnosť zašle tabuľku s evidenčnými číslami slovenskej advokátskej kancelárií. Tá odošle na súd podanie (žalobu) pred začatím konania o zaplatenie poplatku za použitie spoplatnených ciest, v ktorej požiada súd o zabezpečenie dôkazu.

Dôkazom je výpis z evidencie motorových vozidiel, ktorý vedie Prezídium policajného zboru SR. Súd dôkaz zabezpečí a poskytne ho advokátskej kancelárií, ktorá obratom zoberie žalobu späť a konanie na súde sa zastaví. 

Antoňak ale upozorňuje, že naše zákony takéto konanie súdom neumožňujú!

„Zákon jasne vymedzuje, že súd môže zabezpečiť dôkaz len v prípadoch, ak je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami,“ pokračuje Antoňak a dodáva, že práve obava, že dôkaz nebude možné vykonať vôbec alebo len s ťažkosťami v prípade „vymáhania“ poplatkov za použitie maďarských diaľnic je hlúposť. 

„Je nepochybné, že Prezídium policajného zboru údaje o vlastníkoch a držiteľoch motorových vozidiel vo svojej evidencii má a bude mať aj v budúcnosti,“ konštatuje.

 

Obchádzanie  

Súd môže uložiť povinnosť vydať dôkazný prostriedok len strane sporu (účastníkovi súdneho konania). Antoňak si preto myslí, že pokiaľ slovenská advokátska kancelária nemieni za neposkytnutie výpisov žalovať aj Ministerstvo vnútra SR, súdy by nemali pristupovať k vykonávaniu dôkazov, najmä v prípade, ak maďarská spoločnosť spravujúca výber poplatkov za spoplatnené úseky ciest vlastne ani nevie, kto reálne po ich diaľniciach jazdí. 

Slovenské súdy by mali takýto dôkaz vykonávať iba v prípade, ak ich o to požiada súd iného členského štátu, v tomto prípade Maďarský súd, pred ktorým je vedené konanie v občianskej alebo obchodnej veci. 

Pritom v platnosti je nariadenie, podľa ktorého nemožno medzinárodne žiadať o vykonanie dôkazu, ktorý nie je určený na použitie v súdnom konaní, ktoré sa začalo alebo sa má začať.

Problémom je aj samotné uplatňovanie objektívnej zodpovednosti za neoprávnené použitie diaľnice, nakoľko vlastník či držiteľ vozidla v danom čase nemuseli byť zároveň aj vodičom. 

 

Pochybné vymáhanie

Problém má aj samotná advokátska kancelária. Účtuje si totiž trovy konania, ktoré vznikajú podľa nových sporových predpisov iba v súvislosti s úkonmi smerujúcimi k podaniu žaloby na súd.

Mimosúdne riešenie, najmä v prípade, ak sa jedná o zaslanie prvej výzvy k „dobrovoľnej“ úhrade, nemožno považovať za úkony vykonávané v súvislosti s podaním žaloby na súd a teda uplatňovanie si trov stojí na vode.

Odmenu advokáta si totiž pri mimosúdnom riešení a i v súdnom spore platí tá strana, ktorú zastupuje, teda klient.

Do času, kým vás k úhrade trov konania nezaviaže súd rozhodnutím, nie ste povinný trovy, teda odmenu advokátskej kancelárie, zaplatiť. Okrem toho, maďarská spoločnosť si na tieto činnosti môže najať aj lacnejšieho advokáta alebo inkasnú spoločnosť.

„Druhou možnosťou, ktorou by sa hypoteticky mohla zastupujúca advokátska kancelária dostať k 40 eurám je Obchodný zákonník. Ten pozná pojem „paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky“. Výšku tejto náhrady ale určuje vláda. Paušálnu náhradu si však môže veriteľ uplatňovať iba od dlžníka v omeškaní, ktorý zároveň nie je spotrebiteľom,“u­pozorňuje Antoňak a upozorňuje, že v tomto prípade je slovenský vodič spotrebiteľ a pohľadávka by tak mala vzniknúť zo spotrebiteľskej zmluvy.

 

Čo robiť?

Pred cestou do Maďarska si zakúpte diaľničnú známku cez web ematrica.nemze­tiutdij.hu.

Ak ste si maďarskú diaľničnú známku nekúpili, očakávajte list od slovenskej advokátskej kancelárie.
V liste vám vypíšu, koľko máte zaplatiť za použitie spoplatnených úsekov (okolo 45 eur) a ďalších 40 eur ako náklady vymáhania pohľadávky.

Poplatok za neoprávnené použitie diaľnice (ak ste ju reálne použili bez úhrady) zaplaťte čo najskôr. K zaplateniu sa totiž aj tak nevyhnete.

POZOR, poplatok za uplatnenie pohľadávky od vás požadovať (ani ako trovy ani ako paušálny poplatok) nesmú a preto ho Spotrebiteľské Centrum odporúča NEPLATIŤ

V prípade, že ste po maďarských diaľniciach nejazdili alebo nejazdili bez úhrady diaľničného poplatku,odporúčame sa s advokátskou kanceláriou skontaktovať a vysvetliť im situáciu. Ak budú napriek tomu trvať na úhrade, nech sa obrátia na súd.

Podajte sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov pre spracovanie osobných údajov advokátskou kanceláriou bez zmluvného a zákonného podkladu.

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.