558 eur cash a sporné milióny. Takýto je majetok poisťovne Rapid life

Začiatkom novembra zverejnila konkurzná správkyňa životnej poisťovne Rapid life v obchodnom vestníku súpis majetku poisťovne, v ktorom sú zahrnuté aj miliónové pohľadávky voči Národnej banke Slovenska.

Rapid life budova košice
Spotrebiteľské Centrum

Obchodný vestník po dlhom čase obsahuje aj inú informáciu ako to, že sa predlžuje lehota na súpis majetku či spísanie pohľadávok. Dňa 02. 11. 2018 bol zverejnený súpis majetku životnej poisťovne Rapid life, z ktorého sa dozvedáme o osobných motorových vozidlách, nebytových priestoroch v Lučenci i miliónových pohľadávkach, ktoré bývalé vedenie previedlo na spriaznenú spoločnosť AB Real Košice.

Ďalší majetok ako napríklad budova na Garbiarskej 2 v Košiciach, peniaze na bankových účtoch poisťovne, či vklady do iných (spriaznených) firiem doposiaľ nebol spísaný.

 

Problematické milióny

Postup konkurznej správkyne ohľadom zapísania pohľadávok voči NBS môžeme celkovo hodnotiť ako šikovný ťah na zabezpečenie majetku.

Totiž zapísaním miliónových pohľadávok do podstaty majetku ako keby konkurzná správkyňa neuznala prevody pohľadávok medzi poisťovňou Rapid life a Talánovou firmou AB REALom. Ak firma, ktorá získala pohľadávky za tri eurá nesúhlasí so zápisom pohľadávok do majetku Rapid life musí podať žalobu o vylúčenie tohto majetku.

Či AB REAL s.r.o. Košice (ktorej konateľom je RNDr. Peter Talán – exprezident poisťovne Rapid life) podá žalobu o vylúčenie pohľadávok z majetku poisťovne podá alebo nie je otázne. Pre klientov – veriteľov poisťovne to je fakticky bezpredmetné.
Spornosť miliónových pohľadávok nespočíva iba v tom, kto je ich aktuálnym vlastníkom ale najmä na tom ako sú tieto peniaze pre poškodených klientov poisťovne reálne.
 

Dva milióny už súd zamietol

V súpise majetku poisťovne sa totiž nachádzajú i pohľadávky o ktorých zamietnutí už súdy rozhodli. Napríklad v spise 9 je evidovaná peňažná pohľadávka v hodnote 2 518 648,60 eur s príslušenstvom, ktorá údajne vyplýva zo súdneho sporu 4C/151/2013.

Poisťovňa Rapid life si totožnú výšku škody (2 518 648,60 €) od NBS žiadala už v roku 2011 v súdnom konaní 4C/141/2011 (číslo spisu: 1111228241). Súd žalobu zamietol. Nie je jasné čí je číslo súdneho konania 4C/151/2013 zapísané pri spornosti pohľadávky novým súdnym sporom o tom istom alebo pokračovaním konania 4C/141/2011, výsledok sa však dá predpokladať.

Ďalším problémom dvojmiliónovej pohľadávky je to, kto je aktuálne vlastníkom pohľadávky a teda kto môže byť účastníkom súdneho sporu. V majetku poisťovne je síce zapísaná firma AB REAL s.r.o. Košice avšak dňa 15. 03. 2018 vydal Krajský súd v Bratislave uznesenie vo veci 7Co/393/2­015 (ECLI:SK:KSBA:2­018:1111228241­.5) v zmysle, ktorého súd povolil zmenu účastníka konania – žalobcu z pôvodného AB REAL, s.r.o. Košice na nového žalobcu: Združenie klientov Rapid life ŽP poškodených Národnou bankou Slovenska (NBS) o.z., ktoré je taktiež personálne prepojené a riadené bývalým vedením poisťovne Rapid life. Podľa dostupných zdrojov práve združenie bolo objednávateľom bilboardov, ktoré v máji minulého roka „skrášľovali“ zavádzajúcimi správami okolie NBS v Bratislave.

 

O 32 miliónoch nikdy nerozhodol

Zápis majetku v spise 7 predstavuje peňažnú pohľadávku v hodnote 32 189 864,00 € s príslušenstvom, ktorou bývalé vedenie poisťovne Rapid life i vyššie menované združenie klientov pod taktovkou prezidenta poisťovne Talána rado „argumentovalo“.

O 32 miliónoch pre Rapid life žiaden súd nikdy nerozhodol. Súdy doposiaľ rozhodli iba o tom, že konaním štátu v zastúpení Národnej banky Slovenska mohlo dôjsť k spôsobeniu nejakej škody. O jej skutočnej výške dodnes nebolo rozhodnuté a dokonca  Národná banka voči medzitýmnemu rozsudku podala dovolanie na Najvyššom súde. Konštatácia, že Rapid lifu vznikla škoda spôsobená štátom však nehovorí o tom v akej výške mala škoda vzniknúť, a preto je na mieste otázka: „Čo v prípade, ak súdy rozhodnú, že škoda, ktorú spôsobil Rapid life štát je vo výške jedného eura?“ Hypoteticky to totiž možné je.

Sumu 32 miliónov určil znalecký posudok istého inžiniera Milana Polončáka. Znalec Polončák predložil súdu podvodný znalecký posudok v kauze Veľký Slavkov na škodu vo výške 62 miliónov eur. Posudok bol podľa zistení v plnom rozsahu vecne i formálne nesprávny. Za vypracovanie podvodného znaleckého posudku bol Polončák právoplatne odsúdený, preto spoliehať sa na tento znalecký posudok je dosť riskantné.

 

Tak či onak papierový majetok životnej poisťovne je spísaný, neostáva nám nič iné ako počkať na spísanie zoznamu veriteľov a následne konanie veriteľskej schôdze.

 

 

Spotrebiteľské Centrum

spotrebitelskecentrum.sk

Spotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským spotrebiteľomSpotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským spotrebiteľomSpotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským s

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.