Dva roky od vyhlásenia konkurzu Rapid life. Prieťahy a nečinnosť, poistenci stále bez peňazí

Ani dva roky od vyhlásenia konkurzu na majetok životnej poisťovne Rapid life sa neuskutočnila veriteľská schôdza. Sú prieťahy v konkurznom konaní a nečinnosť správcu zámerom?

Rapid life interier logo
Spotrebiteľské Centrum

Od vyhlásenia konkurzu na majetok životnej poisťovne Rapid life ubehli dva roky. Za ten čas sa však konkurzné konanie nikam nepohlo, najmä nie v prospech poškodených poistencov.

Časté zmeny konkurzných správcov, množstvo listinných dokumentov i prebiehajúce vyšetrovanie nijakým spôsobom neprispeli k urýchleniu postupu poslednej konkurznej správkyne, ktorou je od 28.05.2019 Ing. Jana Kollárová, ktorá si dáva na čas.

Javí sa, že od svojho ustanovenia do funkcie konkurznej správkyne, totiž nevykonala nič.

Konkurz plný absurdít

Dňa 11. novembra 2019 poskytol Okresný súd Košice I. súčinnosť Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR, ktorý v liste uvádza, že nemá k dispozícii konečný zoznam pohľadávok v konkurznom konaní životnej poisťovne Rapid life.

V tomto konkurznom konaní totiž naďalej prebieha zo strany správkyne konkurznej podstaty úpadcu Kollárovej, porovnávanie jednotlivých prihlášok pohľadávok v súlade s ust. §32 zákona o konkurze a to vzhľadom na vysoký počet prihlášok.

Áno uznajme, prihlášok je naozaj mnoho. Viac než 6-tisíc. Dôležitý je ale spôsob akým prebieha porovnávanie prihlášok pohľadávok.

Odpoveď je: Žiadnym.

Konkurzná správkyňa Kollárová ich totiž nemá s čím porovnávať. Listiny poisťovne sú bezpečne uložené v archíve, do ktorého sa konkurzná správkyňa zatiaľ neuráčila vybrať, čo jej a aj ľudom blízkym bývalému vedeniu môže len vyhovovať. 

To, že sa listiny nachádzajú u špecializovanej archívnej spoločnosti vadilo od počiatku – zavedenia nútenej správy – bývalému vedeniu. Takto sa totiž nič nestratí. Server poisťovne zas majú znalci v expertíznom ústave kvôli policajnému vyšetrovaniu trestnej činnosti v poisťovni a jej bývalého vedenia.

Ignorantka

Ďalšou absurditou je, že o konkurznom konaní, v ktorom je Kollárová za správkyňu ustanovená, nemá ani poňatia. Vyplýva to z jej výpovede pred vyšetrovateľkou NAKA, ktorá sa realizovala ešte 9.septembra 2019.

„V priebehu vyšetrovania bolo zistené, že dňa 13.07.2017 nútený správca Rapid Life JUDr. Irena Sopková podala žalobu na Okresný súd Košice I. s návrhom, aby súd určil, že kúpna zmluva zo dňa 08.04.2016, týkajúca sa predaja nehnuteľnosti na ul. Garbiarska 2 Košice, je právne neúčinná. Na Okresnom súde Košice I. je tak vedené konanie o odporovateľnosť právneho úkonu podľa §42a OZ. a to pod sp.zn.č. 24C/25/2017 – ide o právny úkon žalobcu Rapid life proti žalovanému AB Real s.r.o. Košice. Toto konanie bolo prerušené. Viete sa vyjadriť, z akého dôvodu bolo toto prerušené a či správca konkurznej podstaty podal na súd návrh na pokračovanie v konaní?“ píše sa vo výpovedi.

Konkurzná správkyňa Kollárová, poskytla „vyčerpávajúcu“ odpoveď: „K tomuto sa vôbec neviem vyjadriť.“ Súd opakovane vyzýval, aby sa vyjadrila, či súhlasí s pokračovaním konania, tie však ignorovala. 

ODPOVEĎ SÚDU NA VÝZVU NAKA NÁJDETE TU.

Poslednou a asi aj najväčšou absurditou je, keď konkurzný správca o skutočnostiach (súdnych sporoch) týkajúcich sa majetku úpadcu dozvie na svojom výsluchu a ani po piatich mesiacoch od svojho ustanovenia do funkcie sa nevie vyjadriť k zásadným veciam, ktoré sa týkajú majetku úpadcu alebo nemá dokumenty.

Zápisnicu z výsluchu konkurznej správkyne Jany Kollárovej si môžete prečítať TU.

Sťažujte sa! 

Spotrebiteľské Centrum v decembri 2019 podalo voči postupu konkurznej správkyne sťažnosť a žiadalo, aby do konkurzu životnej poisťovne Rapid life zasiahlo Ministerstvo spravodlivosti SR. Sťažnosť ministerstvo prijalo a zaoberá sa ňou inšpekčná služba.

Na postup konkurznej správkyne sa môžete sťažovať aj priamo na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.  Vzor sťažnosti nájdete nižšie.

Ako sa sťažovať 

Sťažnosť môžete adresovať Ministerstvu spravodlivosti SR elektronicky prostredníctvom webovej stránky alebo poštou na adresu:

Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska ul. 71
813 11 Bratislava

V sťažnosti uveďte identifikačné údaje správcu voči ktorému sťažnosť smeruje a číslo konkurzného konania. Môžete sa inšpirovať napríklad týmto textom sťažnosti podanej elektronicky:

V konkurznej veci vedenej pred Okresným súdom Košice I. pod sp. zn. č. 31K/28/2017  na majetok úpadcu Rapid life životná poisťovňa, a.s., IČO 31690904 podávam týmto sťažnosť na nečinnosť konkurznej správkyne Ing. Jany Kollárovej – S1177, ktorá je odo dňa 28.05.2019 us­tanovená do funkcie konkurznej správkyne úpadcu. O skutočnostiach preukazujúcich nečinnosť konkurznej správkyne Jany Kollárovej som sa dozvedel z článku na webovej stránke  kde je zverejnená zápisnica z jej výsluchu, z ktorej vyplýva, že konkurzná správkyňa nemá dostatočné personálne, odborné ani osobnostné predpoklady k výkonu funkcie konkurzného správcu v tak závažnej a spoločensky významnej konkurznej veci. K spôsobu vybavenia mojej sťažnosti žiadam písomné stanovisko v zákonom ustanovenej lehote. 

Elektronický formulár sťažnosti je možné odoslať po vyplnení povinných údajov ktorými sú: krstné meno a priezvisko, adresa na ktorú vám má ministerstvo zaslať odpoveď, mobilné číslo a emailová adresa. Tieto údaje uveďte aj v prípade, ak budete podávať sťažnosť písomne.  

Spotrebiteľské Centrum

spotrebitelskecentrum.sk

Spotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským spotrebiteľomSpotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským spotrebiteľomSpotrebiteľské Centrum chráni práva, háji záujmy a šetrí peniaze slovenským s

Diskusia

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ, aby ste sa mohli zapojiť do diskusie.